o nas...
Jak wiadomo nie od dziś, firma Patka przez 20 lat zajmowała się dziećmi i ich potrzebami . Od 2013 ruszamy z nowym projektem "Patkowe Przedszkole" !
Naszym założeniem jest stworzyć takie miejsce o którym sami marzyliśmy będąc dziećmi i które spełni wszystkie potrzeby zapracowanych rodziców.

PROWADZIMY ZAPISY PRZEZ  CAŁY  ROK

Opłaty w Przedszkolu

 

Wpisowe - 500zł 
To jednorazowa opłata bezzwrotna, wpłacana w momencie zapisu dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce z przeznaczeniem na fundusz rozwoju placówki.  W przypadku zapisu rodzeństwa opłata za drugie dziecko wynosi 250 pln.

 

Czesne - 850zł 

To opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu i obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach  7.00 - 18.00

Przy rodzeństwie, uczęszczającym równocześnie do Przedszkola, czesne za drugie i kolejne dziecko z danej rodziny jest pomniejszone

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 – ciu lat.

W ramach czesnego zapewniamy:

- język angielski 

- rytmika 

- gimnatyka korekcyjna 

- zajęcia dydaktyczne, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

- zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, 

- warsztaty plastyczne

- warsztay przyrodniczne 

- warsztaty muzyczne 

- Trening Umięjętności Społecznych

- okolicznościowe imprezy, spotkania, odbywające sie w przedszkolu 

- wiele atrakcji w ramach codziennych zajęć 

 

ubezpiecznie

ok. 55 pln jednorazowo na początku każdego roku szkolnego

 

Wyżywienie 

a) standardowe wyżywienie - 20/dzień

b) dieta specjalna - 40zł/dzień 

w przedszkolu serwowane są posiłki: śniadanie, dwudaniowy objad, podwieczorek, . 

W przypadku nieobecności dziecka i pod warunkiem powiadomienia placówki do godz. 8.30 odliczana jest opłata za wyżywienie za dni absencji

 


- czesne wraz z wyżywienieniem opłacane jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

- chip do wejścia kaucja 20zł za szt, zwrotne  max.do 14 dni po rozwiązaniu umowy

Budynek:

- Duże, pełne słońca sale z osobnymi łazienkami, wyposażone w klimatyzacje  i wszelkie pomoce           dydaktyczne potrzebne do pełnego rozwoju naszych maluchów.
   (Dla dla pełnego bezpieczeństwa sale są monitorowane przez całą dobę)


- Wejście do przedszkola jest zabezpieczone specjalnymi chipami udostępnianymi na początku każdego roku.


- Cudowna duża sala gimnastyczna połączona z salą teatralną w której zarówno będą występować nasi     milusińscy jak i grupy zewnętrzne.


- Na terenie przedszkola  znajdują się  dwa place zabaw,  letni i zimowy /wewnątrz budynku/.


- Posiadamy również salę dydaktyczną w której prowadzone są dodatkowe- prywatne zajęcia na życzenie rodziców.


- Przedszkole ma doskonałą lokalizację : leży na granicy parku krajobrazowego z pięknymi trasami     spacerowymi, sąsiaduje z Rodzinnym Centrum Zdrowia, Szkołą Podstawową numer 5 i znajduje się dosłownie 5 min pieszo od stacji PKP Świder.

Opieka zdrowotna:
- W ramach czesnego dzieci będą poddawane corocznej kontroli ortopedycznej i stomatologicznej .
- przedszkole zapewnia opiekę psychologa i logopedy


Wyżywienie:
- Posiłki wykonywane są z najwyższej jakości produktów.
- Firma cateringowa dostarczająca obiady przygotuje menu według wskazań dietetyka.

  śniadania,podwieczorki,kolacje są przygotowywane w naszej kuchni
 

Zajęcia dodatkowo płatne: 

- zajecia ceramiczne

- zumba

- zajęcia z piłką 

- szachy

- aikido

- matematyka metodą MathRiders


Zaświadcza się, że w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezdenta Miasta Otwocka, w dniu 13 lutego 2013 roku pod numerem 6 została wpisana szkoła niepubliczna: Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Patkowe Przedszkole"                             
witryna używa plików cookies

 

 

Telefon do sekretariatu przedszkola:793 030 050

STATUT

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

 

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA
„PATKOWE PRZEDSZKOLE”


POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. „Patkowe Przedszkole” w Otwocku jest placówką oświatowo - wychowawczą niepubliczną, integracyjną, prowadzoną przez FUNDACJĘ PATKA DZIECIOM wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429722, z siedzibą w Otwocku (dalej „Przedszkole”).
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Otwocku przy ul: Ostrowskiej 2, 05-402 Otwock (tel. +48 793 030 220).
3. Podstawą prawną działania przedszkola jest w szczególności Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm., dalej „Prawo oświatowe”) oraz Statut Przedszkola.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
5. Na pieczęciach używana jest nazwa Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Patkowe Przedszkole”, 05-402 Otwock, ul: Ostrowska 2, tel.793 030 220.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy technicznej ustalonej przez Dyrektora Przedszkola.
2. Przedszkole zastrzega sobie prawo do dodatkowych dni wolnych, które ustala Dyrektor i podaje do wiadomości na początku roku szkolnego.
3. W dniu dyżuru przedszkole przyjmuje wszystkie dzieci (w przypadku zapisania min. 10 dzieci). Ze względu na organizację pracy należy wcześniej zapisać dzieci na wszystkie dyżury na listy wystawione u Pań w salach. Za dzieci wpisane na dyżur w roku szkolnym, rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpłatność, nawet w czasie nieobecności dziecka
4. Coroczną organizację pracy przedszkola opracowuje Dyrektor Przedszkola.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
6. W Przedszkolu jest 6 oddziałów .
7. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25.
8. Liczba miejsc w przedszkolu ustalona przez organ prowadzący placówkę wynosi 150 dzieci.
9. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 – ciu lat.
10. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.
11. Podstawą zapisu dziecka do Przedszkola jest podpisanie umowy o prowadzeniu kształcenia i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w „Patkowym Przedszkolu”. Umowa określa szczegółowo regulację opłat.
12. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora ds. pedagogicznych programy wychowania przedszkolnego.
13. Dzieci sześcioletnie i pięcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
14. Godziny posiłków:
- 9.00 – 9.30 – śniadanie
- 12.30– 13.00 – obiad
- 15.00 – 15.15 – podwieczorek

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele polegające na nauczaniu i wychowaniu w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Prawa Oświatowego oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy wychowania przedszkolnego.
3. Celem Przedszkola jest:
• objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa
• zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka
• wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków
• inicjowanie procesów rozwojowych dziecka
• kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata
• współdziałanie z rodzicami w celi ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
• przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
• budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
• rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, niezbędnych do budowania poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi
• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce.
• troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
• zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swojego stanowiska w sposób zrozumiały dla innych
• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
• kształtowanie u dzieci przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
4. Zadaniami Przedszkola są:
• pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy,
• kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
• budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
• nabywanie przez dziecko kompetencji językowej,
• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
• prowadzenie i dokumentowanie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, a w szczególności diagnoza gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole,
• zapewnienie dzieciom opieki psychologa i logopedy na terenie przedszkola oraz umożliwienie rodzicom rozmów ze specjalistami.
5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie: - zajęć specjalistycznych: -korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych o charakterze terapeutycznym.
6. Każda grupa wiekowa jest powierzona opiece dwóch opiekunek zgodnie z organizacją pracy przedszkola. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych grup podejmuje Dyrektor Przedszkola.
7. Nauczyciel organizuje dzieciom zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie zobowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa, oraz:
a) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
b) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,
c) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna a także powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura,
d) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
e) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne działania lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach,
f) wychowankowie za zgodą rodziców są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego,
g) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż., oraz przepisów ruchu drogowego,
h) w grupie najmłodszych są zatrudnione pomoce nauczycielek, które pomagają w sprawowaniu opieki,
i) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod opieką nauczycielek, którym dyrektor powierzył oddział. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola, organizowanym przez placówkę ( spacery, wycieczki ), zapewniona jest opieka - na 10 dzieci – jeden opiekun. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci ( sale zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw ) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.


PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

§ 4

1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, zapewnieniu każdemu dziecku bezpieczeństwa, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania dziecka do Przedszkola i przekazanie dziecka nauczycielowi i odbierania dziecka z Przedszkola w godzinach pracy placówki.
2. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
3. Dziecko nie może być wydane osobie pod wpływem alkoholu.
4. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
- przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
- przestrzeganie Statutu,
- terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
- informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
- niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
- zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
- wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
- nie naruszanie dobrego imienia Przedszkola i osób w nim zatrudnionych,
- inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Przedszkola.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
6. Interesowanie się treścią pracy przedszkola a w tym celu:
a. branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach oraz zajęciach otwartych;
b. spotykanie się na rozmowach indywidualnych z dyrektorem, nauczyciele oraz specjalistami;
c. zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców;
d. branie udziału w imprezach i uroczystościach przedszkolnych połączonych z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci;
7. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrekcji przedszkola :
a. dbałość o estetyczny wygląd dziecka
b. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola związanych z realizacja programu nauczania i wychowania
8. Udzielenie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i funkcjonowanie w grupie.
9. Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
10. Odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.
11. Śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń 4parents.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

§ 5

1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
2. Dziecko ma prawo do min.: akceptacji takim jakie jest, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić, badania i eksperymentowania, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa), zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, snu i wypoczynku – jeśli jest zmęczone, a nie do snu „ na rozkaz”, jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki, regulowania własnych potrzeb, zdrowego jedzenia.
3. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 sprzątania zabawek,
 poszanowania mienia w placówce,
 stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6
1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy nauczycielami, obsługą przedszkola a Rodzicami (prawnymi opiekunami) rozstrzygane są zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola.
2. W przypadku spraw spornych obowiązuje następująca procedura:
a. zgłoszenie uwag, skarg i wniosków nauczycielowi w grupie
b. w przypadku braku uzgodnień z nauczycielem przekazanie uwag dyrektorowi przedszkola w formie pisemnej
3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie Statut Przedszkola, umowa o prowadzeniu kształcenia i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w „Patkowym Przedszkolu” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-10-2022 r.