STATUT

NIEPUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO  PRZEDSZKOLA

„PATKOWE PRZEDSZKOLE”

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Informacje ogólne o przedszkolu

 

§ 1.

1.      Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Patkowe Przedszkole” zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem niepublicznym, działającym na podstawie:

-        ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),

-        ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.),

-        ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.),

-        niniejszego statutu.

2.      Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Otwocku przy ulicy Ostrowskiej 2

3.      Organem prowadzącym jest Fundacja „Patka Dzieciom”

4.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie

5.      Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi, jak następuje: Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Patkowe Przedszkole”

6.      Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

7.      Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści: Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Patkowe Przedszkole”

8.      Przedszkole pokrywa swoje wydatki z własnych dochodów oraz z dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

9.      Przedszkole posiada logo.

10.  Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor przedszkola w drodze zarządzenia z uwzględnieniem sytuacji, w jakich można je stosować, oraz trybu uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach zarządzeniem nieokreślonych.

 

§ 2.

Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

1)      przedszkole – należy przez to rozumieć …Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Patkowe Przedszkole”

2)      nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola,

3)      rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

4)      dzieci – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1,

5)      podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć określony obowiązkowy cel edukacji przedszkolnej, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań opisane w formie osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju, z uwzględnieniem warunków i sposobów realizacji podstawy,

6)      program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

7)      dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Anna Jakubiak

8)      ustawa o systemie oświaty –należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

9)      ustawa – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

10)  ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

11)  indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla dziecka objętego kształceniem specjalnym,

12)  organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Warszawie

13)  organ prowadzący – należy przez to rozumieć Fundacja „Patka Dzieciom”

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3.

1.      Przedszkole realizuje cele i zadaniaokreślone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej deklaracji praw człowieka, Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych, Konwencji o prawach dziecka, ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2.      Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest w procesie opieki, wychowania, nauczania-uczenia się, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3.      Przedszkole zapewnia w szczególności:

1)      nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej, w oparciu o program wychowania przedszkolnego,

2)      rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)      zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)      opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednie do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,

5)      wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli,

6)      kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.

4.      Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem dzieci i troską o ich zdrowie, respektując zasady nauk pedagogicznych:

1)      zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny, zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi dziecka, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,

2)      organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci,

3)      kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka,

4)      udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5)      konsekwentne przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,

6)      organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki; w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom,

7)      upowszechnia wśród dzieci i rodziców wiedzę o zasadach racjonalnego odżywiania oraz na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności,

8)      umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

9)      wpaja i rozwija zasadytolerancji dla odmienności narodowej i religijnej.

 

§ 4.

1.      Przedszkole, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizuje określone zadania:

1)      wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwojudziecka,

2)      wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

3)      umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

4)      umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się, co jest dobre, a co złe,

5)      kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek,

6)      wspiera aktywność dziecka,podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

7)      rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi,

8)      stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

9)      zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

10)  buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

11)  wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

12)  kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne,

13)  zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanietych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

14)  wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

15)  rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

16)  wykorzystuje naturalne sytuacjedo nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbania o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

17)  buduje wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną,

18)  umożliwia poznaniei budowanie systemu wartościoraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

19)  tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, a także prezentowanie wytworów swojej pracy,

20)  współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości,

21)  tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka,

22)  umożliwia poznaniewartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,

23)  rozwijaumiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,w tym osobami starszymi,

24)  za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

25)  rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

26)  kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek, potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

27)  wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień ibudowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęci poznawania innych kultur,

28)  zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga je w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego.

2.      Zadania przedszkola mogą być realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony.

 

Rozdział 2

Sposoby realizacjizadań

 

§ 5.

1.      Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2.      Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej i zawiera:

1)      szczegółowe cele edukacyjne,

2)      opis zakładanych efektów,

3)      materiał edukacyjny do realizacji celów,

4)      wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

3.      Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

4.      Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

1)      zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,

2)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów),

3)      zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

5.      Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.

6.      Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

7.      Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8.      Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.

9.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym planie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

10.  W sytuacji organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizuje się je w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej.

11.  Zajęcia, których mowa w ust. 10, realizuje się w razie wystąpienia:

1)      zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2)      temperatury zagrażającej zdrowiu dzieci na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi,

3)      zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4)      nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm.).

 

§ 6.

1.      Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2.      Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

3.      Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowejw przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 latsporządza się na wniosek rodziców, złożony nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole.

4.      W okresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćmonitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.

 

Rozdział 3

Podstawowe formy działalności przedszkola

 

§ 7.

1.      Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2.      Podstawowymi formami działalności przedszkola są w szczególności:

1)      zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą,

2)      zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu,

3)      spontaniczna działalność dzieci,

4)      proste prace porządkowe,

5)      czynności samoobsługowe,

6)      wycieczki i uroczystości w przedszkolu,

7)      zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

8)      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, WWR i mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia.

 

§ 8.

1.      Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2.      Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

 

§ 9.

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez 11 miesięcy, po czym następuje 3 tygodniowa przerwa wakacyjna.

2.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 7:00 – 18:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.Na wniosek rodziców godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.

3.      Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący przedszkole i podawana do wiadomości rodziców na początku każdego roku szkolnego.

4.      Miesiąc wakacyjny jest przeznaczony na urlopy dla personelu oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych w obiektach przedszkola.

5.      Przedszkole współpracuje z innymi placówkami, szkołami i organizacjami społecznymi w celu wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.

6.      Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

§ 10.

1.      Przedszkole oferuje dodatkowe zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz odkrywaniu talentów i zainteresowań:

1)      Matematyka Math Riders

2)      Taniec,

3)      Zumba

4)      Szachy

5)      Aikido

6)      Zabawa z piłką zajęcia ogólnorozwojowe

7)      Ceramika

2.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3.      Ze względów organizacyjnych dyrektor przedszkola może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.

4.      Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.

5.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

6.      W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom, powierzając opiekę każdego oddziału jednemu nauczycielowi.

7.      Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa od 15 do 45 minut.

8.      W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

9.      W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 10 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.

10.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

11.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

12.  Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

1)      sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów,

2)      łazienki dziecięce,

3)      szatnie dziecięce,

4)      salę gimnastyczną,

5)      gabinety specjalistów (logopeda, psycholog, terapeuta SI)

6)      ogród przedszkolny.

13.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.

14.  Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz do ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

15.  Przedszkole organizuje koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne oraz spotkania z twórcami kultury i sztuki.

16.  Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach, zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

§ 11.

1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka oraz jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2.      Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3.      Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie,

2)      przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,

3)      zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola,

4)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

5)      organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

6)      wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy,

7)      spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci,

8)      dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty,

9)      ogrodzenie terenu przedszkola,

10)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych,

11)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

4.      W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przepisy przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:

1)      dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,

2)      oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

3)      umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola,

4)      opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych,

5)      umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 

§ 12.

1.      W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.

2.      Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad i regulaminów bezpieczeństwa ustalonych przez dyrektora przedszkola.

3.      W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość w nauczyciele przedszkola korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:

1)      informatyczne narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, np. platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl, zapewniające:

a)     ochronę przed nieuprawnionym dostępem,

b)     integralność danych,

c)      przeciwdziałanie uszkodzeniom,

d)     rozliczalność działań dokonywanych na przetwarzanych danych,

2)      komunikatory: Facebook/Messenger, e-mail lubśrodki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, aplikacje zgodnie z preferencjami nauczycieli, np. Microsoft Teams, ZOOM, 4parents

3)      podejmowane przez dziecko lub rodziców dziecka aktywności określone przez nauczycieli potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań,

4)      inne niż wskazane w pkt 1-3, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

5.      Godzina zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 15 minut i nie dłużej niż 30 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 minut.

6.      W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolu mogą być organizowane dla dzieci wycieczki krajoznawcze, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055), o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie dzieci.

 

Rozdział 3

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§ 13.

1.      Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 7:00 – 9:00. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście nauczycielowi w grupie ew. w aplikacji 4parents.pl , sms-em do godziny 8:30 danego dnia.

2.      Dziecko do przedszkolaprzyprowadzają tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie).

3.      Rodzice są odpowiedzialni za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania dzieci z przedszkola.

4.      Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza, lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

5.      Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

6.      Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymienioną w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczyciela oddziału.

7.      W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 15 lat, które posiada upoważnienie od rodzica oraz legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.

8.      Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych.

9.      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

10.  Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

11.  O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

12.  W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w punkcie 10 podjęte zostaną następujące działania:

1)      rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka,

2)      wystosowanie listu do rodziców dziecka,

3)      wystąpienie dyrektora z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

13.  W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

14.  W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

15.  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.

16.  Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków, drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.

17.  Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

18.  W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

19.  Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.

20.  Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

21.  Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

22.  Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

23.  Dyrektor przedszkola, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom, na terenie przedszkola może wprowadzić odrębne zasady i obostrzenia dotyczące przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania dzieci z przedszkola w przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony i ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z sytuacjami określonymi w § 5 ust. 11.

 

Rozdział 4

Sposób prowadzenia innowacji pedagogicznych

 

§ 14.

Działalność innowacyjna przedszkola ma charakter działań stymulujących jego rozwój. Jest integralnym elementem jego działalności. O rodzajach i sposobach realizacji zasad innowacji i jej dokumentowania każdorazowo decyduje dyrektor przedszkola oraz rada pedagogiczna.

 

 

Rozdział 5

Organizacja zajęć dodatkowych

 

§ 15.

1.      W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe, dostępne dla każdego dziecka.

2.      Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć.

3.      Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z rodzicami.

4.      Zajęcia dodatkowe dla dzieci wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

5.      Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

6.      Rodzic ma prawo nie wyrazić zgody na uczestnictwo dziecka w określonym rodzaju zajęć bez podania przyczyny i taka decyzja jest obowiązująca dla wszystkich osób mających kontakt z dzieckiem w przedszkolu.

7.      Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych w zakresie obowiązków.

8.      Czas trwania zajęć wynosi od 20 do 30 minut, w zależności od grupy wiekowej.

 

 

 

Rozdział 6

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 16.

1.      Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280). Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu oznacza indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka i rodziców tego potrzebujących i polega na:

1)      udzielaniu pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

2)      udzielaniu porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,

3)      objęciu dziecka specjalistyczną pomocą, np. logopedyczną, terapeutyczną,

4)      współpracy z psychologiem i innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

5)      prowadzeniu obserwacji pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

6)      wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1)      niepełnosprawności,

2)      niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,

3)      szczególnych uzdolnień,

4)      specyficznych trudności w uczeniu się,

5)      zaburzeń komunikacji językowej,

6)      choroby przewlekłej,

7)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

8)      zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,

9)      trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.

5.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

7.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy, prowadząc z nim zajęcia, oraz specjaliści wykonujący zadaniaz zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni we współpracy z:

1)      rodzicami wychowanka,

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)      innymi przedszkolami,

5)      organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2)      zajęć specjalistycznych – korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

3)      zajęć rozwijających uzdolnienia.

9.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji.

10.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

11.  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

12.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

13.  Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1)      rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

2)      rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

14.  Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

15.  Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków,

2)      realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym,

3)      diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci,

4)      spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych,

5)      uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych,

6)      wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

16.  Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

1)      współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami, w rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności dzieciom ze szczególnymi potrzebami,

2)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,

3)      rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)     rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu,

b)     udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c)      dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d)     doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci,

5)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci i nauczycielom,

6)      współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7)      przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

 

Rozdział 7

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

§ 17.

1.      Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.      Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 11.

3.      Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

-        pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

-        odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,

-        integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

4.      Ze względu na wystąpienie zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor organizuje zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Rozdział 8

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

 

§ 18.

1.      Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, rozwiązując umowę o świadczenie usług, jeżeli:

1)      dziecko nie uczęszcza do przedszkola ponad 4 miesiące bez usprawiedliwienia rodziców,

2)      rodzice uchylają się od obowiązku terminowego płacenia przez 3 miesiące,

3)      rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci,

4)      dziecko swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych,

5)      rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

2.      Rodzicom dziecka skreślonego z listy przysługuje prawo uzasadnionego pisemnego odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole. Organ prowadzący rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni i informuje pisemnie odwołujących się o rozstrzygnięciu.

 

Rozdział 9

Zasady odpłatności za przedszkole

 

§ 19.

1.      Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy zawartej z rodzicami według wzoru przygotowanego przez organ prowadzący przedszkole.

2.      Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z:

1)      dofinansowania z urzędu gminy,

2)      opłat rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola (tzw. czesne),

3.      Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów) dzieci ustalana jest przez organ prowadzący.

4.      Określona w umowie z rodzicami wysokość opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w przedszkolu może być zmieniana co rok. O zmianie wysokości opłat czesnego lub stawki dziennej za wyżywienie informuje dyrektor przedszkola poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej i zamieszczoną na stronie internetowej.

5.      Podstawowa opłata za przedszkole (tzw. czesne) obejmuje: wynagrodzenia nauczycieli, kadry niepedagogicznej, specjalistów, opłaty za zajęcia dydaktyczne prowadzona przez o=podmioty zewnętrzne, wszystkie media (prąd, gaz, internet, telefony); podatki, artykuły biurowe i wyposażenie sal, art. Gospodarcze, chemiczne.

6.      Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

7.      Rodzice bądź ustawowi opiekunowie dzieci wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, składającą się z czesnego i opłaty za wyżywienie,z góry, nie później niż do 10 dnia danego miesiąca.

8.      Opłaty dokonuje się na konto przedszkola, którego numer jest podany w umowie.

9.      Do prowadzenia przedszkola nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.

10.  Prowadzenie przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej.

11.  Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie. Dzieci mają możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

12.  Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

13.  Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem.

 

Rozdział 10

Współpraca przedszkola z rodzicami

 

§ 20

1.      Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2.      Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.

3.      Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz rodziców.

4.      Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1)      organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola,

2)      organizacjęzebrań poszczególnych oddziałów, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji,

3)      prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami, w zależności od potrzeb,w trakcie których rodzice mogą uzyskać informacje na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego,

4)      organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, np. powitanie wiosny, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty, jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców,

5)      informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola, platformie 4parents.pl

6)      pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną,

7)      tablice informacyjne, wystawy prac dzieci,

8)      organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, odzieży czy karmy dla zwierząt.

 

§ 21.

1.      Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

1)      obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanego z przebywaniem dziecka poza domem,

2)      umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych,

3)      obserwowania dzieci w kontaktach grupowych,

4)      oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

2.      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odpowiednego odżywiania oraz odpowiednich metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego dziecka.

3.      Nauczyciel oddziału może zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.

4.      Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami, wykorzystując w tym celu telefon lub pocztę e-mailową.

DZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 22.

Organami przedszkola są:

1)      dyrektor przedszkola,

W przedszkolu nie tworzy się Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

 

Rozdział 1

Dyrektor przedszkola

 

§ 23.

1.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, organizuje jego pracę i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

2.      Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

a)      kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,

b)     koordynowanie opieki i wychowania dzieci oraz tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,

c)      sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej,

d)     dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej; ochrona praw i godności nauczyciela,

e)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

f)       przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych,

g)      tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności tworzenie należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku i w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,

h)      zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) oraz przepisami bhp i ochrony przeciwpożarowej.

 

3.                  Do obowiązków i kompetencji dyrektora pedagogicznego należy:

a)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami,

b)      ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

c)      przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i rekomendacji ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz propozycji sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,

d)      opracowywanie programu pracy przedszkola na dany rok szkolny,

i)       inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

j)       organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,

k)      koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

l)       współpraca z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego,

m)   sprawowanie nadzoru nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia,

n)     podejmowanie działań zapewniających przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi przedszkola,

o)     ustalanie i egzekwowanie przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych,

  1. organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:

3.      Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt. 8–10, oraz przepisami wykonawczymi do ustaw.

 

§ 24.

1.      Dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

2.      Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się z uwzględnieniem w szczególności:

1)      równomiernego obciążenia dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

2)      zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

3)      możliwości psychofizycznych dzieci do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

4)      łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5)      ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

6)      konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

3.      W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:

1)      tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia przedszkola,

2)      tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4.      Dyrektor organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

5.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może zorganizować dla dziecka, o którym mowa w ust. 4, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola.

6.      W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi i rodzicami (opiekunami prawnymi), uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci.

7.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

8.      W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele mogą w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu przekazywać lub informować rodziców (opiekunów prawnych) oraz dzieci o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez dziecko w miejscu zamieszkania.

9.      O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 

§ 25.

1.      Rada pedagogicznajest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.

5.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

6.      Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.

7.      Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem, i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8.      Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

9.      Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).

 

 

Rozdział 3

Zasady współdziałania organów przedszkola

oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi

 

§ 26.

1.      Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

2.      Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając zapisów prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: korespondencję, zebrania, narady, zeszyt zarządzeń, tablicę ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, stronę internetową.

3.      Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, przy czym każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola, by zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

4.      Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tzn. radę rodziców, w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

5.      Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

6.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

7.      Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 28 niniejszego statutu.

 

§ 27.

1.      W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:

1)      do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji,

2)      przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

3)      dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,

4)      o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje zainteresowanych na piśmie w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2.      W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.      Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.      Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5.      Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Nauczyciele

 

§ 28.

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicem w celu:

1)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

2)      włączania go w działalność przedszkola.

4.      Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

1)      wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności,

2)      planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu,

3)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4)      prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; opracowanie analizy gotowości szkolnej ma na celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji, w jakich obszarach powinni wesprzeć swoje dziecko,

5)      właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

6)      troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

7)      wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu,

8)      współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną,

9)      doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

10)  organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece,

11)  rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi,

12)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka,

13)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów,

14)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, w tym imprez mających na celu promocję przedszkola,

15)  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz określonymi przez dyrektora przedszkola, w tym przygotowywanie sprawozdań z pracydydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej co najmniej dwa razy w roku; sprawozdania zawierają informacje o:

a)     realizacji podstawy programowej w aspekcie ilościowym (co zostało zrealizowane) i jakościowym (poziom wiedzy i umiejętności dzieci),

b)     realizacji programów własnych i innowacji,

c)      współpracy z rodzicami,

d)     współpracy ze środowiskiem,

e)     udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f)       realizacji zadań zawartych w rocznym planie pracy przedszkola,

16)  aktywny udział w życiu przedszkola,

17)  przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy,

18)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,

19)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady pedagogicznej,

20)  czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

21)  udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola,

22)  realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.

5.      W przedszkolu może być zatrudniony logopeda.

6.      Do zadań logopedy należy:

1)      obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych,

2)      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej,

3)      utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom,

4)      współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej,

5)      kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę,

6)      prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych,

7)      organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć i rad szkoleniowych,

8)      prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami,

9)      opieka nad gabinetem logopedycznym.

5.      Logopeda prowadzi dziennik zajęć logopedycznych.

6.      Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

§ 29.

1.      Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

2.      Nauczyciele mają prawo do:

1)      formułowania własnych programów nauczania i wychowania,

2)      decydowania o środkach dydaktycznych i metodach kształcenia wychowanków,

3)      do rozwoju własnego, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego.

3.      Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.).

4.      Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 30.

1.      Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

1)      przestrzegać przepisów i zarządzeń z zakresu zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz je stosować, odbywać wymagane szkolenia,

2)      sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

3)      niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć,

4)      przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,

5)      dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci,

6)      udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby,

7)      niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych,

8)      zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola,

9)      przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedur odbierania dzieci z przedszkola i postępowania w sytuacjach kryzysowych.

2.      Za organizację zajęć dodatkowych i zdrowie dzieci w nich uczestniczących odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

 

§ 30a.

1.      W okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola przekazują rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem komunikatora Facebook / Messenger, email lub aplikacji zgodnie z preferencjami nauczycieli, np. Microsoft Teams lub ZOOM, a także informują rodziców (opiekunów prawnych) o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu.

2.      Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon komórkowy rodzica (opiekuna prawnego) informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

3.      Rodzice (opiekunowie prawni), o których mowa w ust. 2, przesyłają wykonane przez dziecko zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem również z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

4.      Jeśli dziecko korzysta z zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy rodzica (opiekuna prawnego), o którym mowa w ust. 2, informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji w domu.

 

§ 30b.

1.      W celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie rzeczywistym dziecko lub rodzic (opiekun prawny) dziecka loguje się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska.

2.      Zajęcia, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna nauczyciel. Dzieci i ich rodzice (opiekunowie prawni) mogą dołączać do rozpoczętej przez nauczyciela rozmowy.

3.      Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, dziecko ma włączoną kamerę. Mikrofon dziecko lub rodzin (opiekun prawny) włącza na wyraźną prośbę nauczyciela.

4.      Przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w ust. 1, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu rodzice nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu.

5.      Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, dzieci, rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciel korzystają z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.

6.      Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, o których mowa w ust. 1, fotografowanie ich (w tym wykonywanie zrzutów ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu tych zajęć i materiałów użytych w ramach tych zajęć, chyba że przez nauczyciela, gdy jest to uzasadnione ważnym wydarzeniem, lub w celu udostępnienia przebiegu zajęć dzieciom, które nie mogły wziąć udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym.

7.      Niedozwolone jest udostępnianie otrzymanego linku do zajęć, o których mowa w ust. 1, osobom spoza danego oddziału.

8.      W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że link do zajęć, o których mowa w ust. 1, został udostępniony osobie postronnej, nauczyciel może zerwać połączenie.

9.      Podczas dołączania do zajęć, o których mowa w ust. 1, rodzic (opiekun prawny) powinien być widoczny i słyszalny (włączona kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Jeżeli urządzenie, z którego korzysta dziecko, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic (opiekun prawny) powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

10.  Rodzic (opiekun prawny) powinien jeszcze przed zajęciami, o których mowa w ust. 1, zadbać o to, by w miarę możliwości znaleźć miejsce, w którym dziecko będzie miało odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających bodźców).

11.  Domownicy powinni wiedzieć, kiedy dziecko bierze udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1, i nie powinni przeszkadzać podczas ich trwania.

12.  Jeżeli dziecko posiada słuchawki (np. do telefonu), można podłączyć je do urządzenia, z którego będzie korzystać podczas zajęć, o których mowa w ust. 1. Rodzic (opiekun prawny) powinien wyciszyć telefon lub wyłączyć przychodzące powiadomienia.

13.  Materiały potrzebne do zajęć, o których mowa w ust. 1, tj. przybory do pisania, rysowania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela, dziecko lub rodzic (opiekun prawny) przygotowuje przed zajęciami.

14.  Rodzic (opiekun prawny) łączy się punktualnie na zajęcia, o których mowa w ust. 1.

15.  Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, dziecko:

1)      słucha wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela,

2)      wykonuje polecenia nauczyciela,

3)      zajmuje się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem zajęć,

4)      wyłącza komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem zajęć,

5)      słucha wypowiedzi innych uczestników zajęć,

6)      zgłasza chęć wypowiedzi i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela,

7)      pozostaje na swoim miejscu i zachowuje ciszę,

8)      odnosi się do innych z szacunkiem,

9)      przestrzega norm kulturalnej komunikacji,

10)  zajęcia opuszcza tylko za zgodą nauczyciela.

16.  W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć, o których mowa w ust. 1, oraz trudnościami ze zrozumieniem omawianego materiału, rodzic (opiekun prawny) kontaktuje się bezpośrednio z nauczycielem (poprzez wiadomość SMS lub mailowo).

17.  Nauczyciel, jako organizator i moderator zajęć, o których mowa w ust. 1, dba o to, aby przesyłane materiały pochodziły ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł.

18.  Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczyciel czuwa nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w sytuacji zakłócenia zajęć zgłasza incydent dyrektorowi przedszkola.

19.  Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego informowania dzieci i rodziców (opiekunów prawnych) o bezpiecznym poruszaniu się w sieci oraz zasadach netykiety.

 

§ 30c.

1.      Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:

1)      zalogowanie się do aplikacji Teams lub innej platformy wskazanej przez przedszkole ,

2)      uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w § 30b ust. 1,

3)      odbieranie wiadomości,

4)      zapoznanie się z przesłanym materiałem edukacyjnym,

5)      wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania, dające podstawę do oceny pracy dziecka.

2.      Potwierdzanie uczestnictwa dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zajęć.

3.      W przypadku rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.

 

Rozdział 2

Pracownicy obsługi i administracji

 

§ 31.

1.      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

2.      Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu, a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.

3.      Do podstawowych obowiązków pracownika zatrudnionego w przedszkolu niepublicznym należy:

1)      wspomaganie nauczycieli i współdziałanie z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu,

2)      pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu się przed wyjściem na dwór,

3)      opieka w czasie spacerów i wycieczek,

4)      pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

5)      udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

6)      pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających,

7)      przestrzeganie zasad dyscypliny pracy oraz zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

8)      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

9)      uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

4.      Pracownicy obsługi i administracji przedszkola mają prawo do:

1)      organizacji pracy zapewniającej pełne wykorzystanie czasu pracy, kwalifikacji i uzdolnień, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz szkoleń w tym zakresie,

2)      równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek, płeć, religię, przekonania polityczne,

3)      terminowej wypłaty wynagrodzenia.

5.      Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola.

6.      Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 

§ 32.

Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

1)      jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców, niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.,

2)      przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie,

3)      dbania o bezpieczeństwo wychowanków,

4)      przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy,

5)      taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów,

6)      współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

7)      sumiennego wykonywania obowiązków służbowych,

8)      troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

DZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 

§ 33.

1.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieciw wieku od 2,5 do 7 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej.

2.      Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dziecka w wieku przedszkolnym,

2)      szacunku dla swoich potrzeb,

3)      ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)      poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej,

5)      życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

6)      swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych,

7)      rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

4.      W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1)      przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,

2)      traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych,

3)      aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli,

4)      słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,

5)      szanowania wytworów pracy kolegów,

6)      szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu,

7)      dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,

8)      sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

5.      Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

6.      Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

7.      Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.

8.      W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.

 

 

 

Rozdział 2

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

§ 34.

1.      Przedszkole prowadzi zapisy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym:

1)      zapisy przyjmuje dyrektor, z-ca dyrektora

2)      zapisy dokonywane są cały rok

3)      dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w innym terminie w ciągu roku szkolnego, w ramach wolnych miejsc.

2.      O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń i opłata jednorazowa zgodnie z podpisana umową.

3.      Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

 

Rozdział 3

§ 35.

 

1.      W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

2.      Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:

1)      powiadomieniu dyrektora przedszkola,

2)      powiadomieniu rodziców dziecka,

3)      spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych,

4)      skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii,

5)      innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

 

 

§ 36.

1.      Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrania dziecka nie mogą być spinane agrafkami ani szpilkami.

2.      Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory do mycia zębów, piżamę, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3.      Dziecko może przynosić do przedszkola swoje zabawki jedynie w wyznaczony przez nauczyciela dzień.  Nie przynosi do przedszkola rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

4.      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola ze względu na okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 11, dziecko nie przynosi do przedszkola zbędnych przedmiotów.

 

DZIAŁ VII

RODZICE

Rozdział 1

Obowiązki rodziców

 

§ 37.

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359), a także z Konwencją o prawach dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2.      Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)      przestrzeganie niniejszego statutu,

2)      współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola,

3)      przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,

4)      respektowanie uchwał rady pedagogicznej, dyrektora,

5)      terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

6)      przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia,

7)      rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka, szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa i stosowanej diety,

8)      bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,

9)      dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu,

10)  zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca),

11)  przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

12)  przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia,

13)  zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia,

14)  zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia,

15)  kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola,

16)  ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków – skorzystanie z możliwości ubezpieczenia grupowego w przedszkolu lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie indywidualne,

17)  uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole,

18)  bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania,

19)  śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 

Rozdział 2

Prawa rodziców

 

§ 38.

1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.      Rodzice mają prawo do:

1)      wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniamiw duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,

2)      uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

3)      pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka,

4)      wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu,

5)      zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale,

6)      zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami, w szczególności ze statutem przedszkola, regulaminem rady rodzicówi innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka w przedszkolu,

7)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka,

8)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,

9)      wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców,

10)  wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

11)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo,

12)  otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami,

13)  organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych i udziału w nich,

14)  zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

3.      Rodzice mają obowiązek:

1)      wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi,

2)      wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,

3)      angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu,

4)      osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej,

5)      zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

1.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.

2.      Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone w sposób bieżący przez organ prowadzący przedszkole, a po ich dokonaniu powinny zostać niezwłocznie podane do wiadomości zainteresowanych organów, instytucji i osób.

3.      Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest on poprzez:

1)      umieszczenie go na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola,

2)      udostępnianie go zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

 

 

§ 40.

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 41.

1.        Nowelizacja statutu została uchwalona i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 7 listopada 2022 r.

2.        Traci moc statut przedszkola z dnia 28-09-2016 roku.

 

 

 

Dyrektor Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola

„ Patkowe Przedszkole”

                                          Anna Jakubiak